Национална художествена  
гимназия  
“Димитър Добрович”  
Сливен  
Дирекция - тел.: 044/667 349
Канцелария - тел./факс: 044/667 465
E-mail: nhg_dd@abv.bg
Сливен, бул. “Георги Данчев” 7

   

СПЕЦИАЛНОСТИКОНОПИС


В периода IX-XIX век, българският изобразителен гений се изразява изключително със средствата на православната християнска образност. Иконописците на България осмислят, приетите с християнството византийска естетика и канон, и оставят за поколенията прекрасни образци на православна иконопис, отреждащи на националните ни школи значимо място в европейската и световна история на изкуството. България се връща във вярата, възражда се и изкуството на иконописеца.


Обучението в специалност Иконопис си поставя за цел, бъдещите художници:

 • да опознаят богатото ни изобразително наследство
 • да почувстват, осмислят и обикнат красотата в ортодоксалното изобразяване
 • да натрупат познания и умения в областта на православния изобразителен канон, православната иконография, техниката и технологията на иконописта, разпределението на изображенията и декорацията в интериора и екстериора на храма, позволяващи им да проектират и изпълняват декоративни и фигурални композиции за Българската Православна Църква
 • да възродят и пренесат във времето иконописната традиция
 • да ценят и ползват в творчеството си пластичните достижения на дълголетната ни духовност, оцелели в ръкописи, щампи, храмове и манастири


Преподаваната в часовете по Иконопис материя, включва и теми по история и теория на орнамента, цветознание, комбинаторика, композиция, технология, православна иконография и канон.

Други важни за специалната подготовката дисциплини, История на религиите, Технология, Иконография и Архитектура се изучават и в отделни часове.


В осми клас учениците усвояват:

 • основи на композицията
 • декорация с геометрични форми
 • техника на работа с темперни бои

Получават обща представа за православната декоративна система, теологичната и обосновка, изискване на канона, иконографски предписания и иконописна практика.


              

              

Завършват годината с проект на декоративна композиция от геометрични форми, включваща християнски символи, предназначена за православен храм.


В девети клас учениците усвояват:

 • стилизация на растителни форми
 • фризова композиция
 • декоративна композиция от растителни форми

Получават обща представа за разпределение на растителните декоративни мотиви по архитектурните повърхности на храма, иконостаса, иконата и тяхната семантика.


  

  

  

           

  

Завършват годината с проект на декоративна композиция от растителни форми, включваща християнски символи, предназначена за православен храм.


В десети клас учениците усвояват:

 • стилизация на зооморфни форми
 • декоративна композиция от зооморфни форми

Получават обща представа за разпределение на зооморфни декоративни мотиви по архитектурните повърхности на храма, иконостаса, иконата и тяхната семантика.


           

  

        

     

Завършват годината с проект на декоративна композиция от зооморфни, флорални и геометрични форми, подчинена на християнската символика, предназначена за православен храм.

В единадесети клас учениците усвояват:

 • зографисването на ликове според метричните зависимости, описани в ерминиите и изискването на православния канон
 • зографисването на фигури според метричните зависимости, описани в ерминиите според изискването на православния канон
 • композиционни прийоми в иконата
 • подготовка на дъска за икона, грунд, позлата и др.
 • зографисването на икона, при стриктно следване на образец от съкровищницата на българската иконопис

Получават обща представа за разпределение на персонажи и сюжети по архитектурните повърхности на храма, иконостаса, владишки трон…


              

        

Завършват годината с копие на икона.


В дванадесети клас учениците усвояват:

 • работа с иконографски, технологични, анатомични, библейски, евангелистки и други текстове и изображения
 • проектиране и зографисване на авторска икона

Получават обща представа за теоретичната подготовка, необходима за успешна авторска работа в иконописта…


           

  

                 

Дипломират се, изпълнявайки в материал авторската си икона.


Преподавателите предоставят на учениците подробен план за работа през първия срок, Планът описва етапите от проучване на сюжета на иконата до изготвянето на цветен проект в намален мащаб.

Учениците сами изготвят плана за работа през втория срок, който включва етапите от подготовка на дъската и картона до полагане на лака.

Успоредно се преподават и теми по композиция технология, иконография, пластична анатомия, способстващи успеха на дипломната работа.