fbpx

Обучение

Правилници

Административни услуги

Планове

Документи

Преподаватели

Заповеди

Закони

Комисии

 1. Комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание
 2. Комисия по безопасност на движението по пътищата
 3. Комисия за осигуряването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и защита от природни бедствия
 4. Комисия за опазване и подобряване на материално-техническата база
 5. Комисия по противодействие на училищния тормоз
 6. Комисия по самооценяване на качеството на оразованието
 7. Комисия за превенция на ранното напускане и за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи
 8. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/
 9. Комисия за стипендии
 10. Комисия за квалификационна дейност
 11. Комисия за реклама и информационно осведомяване на учители, ученици, родители и общественост
 12. Комисия за празници и чествания
 13. Комисия ИТ обезпечаване

Изтегляния