fbpx

Обучение


УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2017/2018

 • Учебен план

Правилници

 • Правилник за дейността
 • Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2016/2017
 • Етичен кодекс

Планове

 • План за работа на педагогическия съвет
 • План за учебно-възпитателна, учебно-творческата и административно-стопанска дейност
 • План за квалификационната дейност
 • План за изложби

Документи

 • Стратегия за развитие 2016 – 2021
 • Педагогически и административен контрол
 • Училищна програма с мерки за ограничаване на безпричинните отсъствия на ученици
 • Училищна стратегия за превенция на отпадането на ученици от училището
 • Правила за действие против корупцията
 • Система за управление на качеството

Заповеди

Закони

Комисии

 1. Комисия по изготвяне и актуализиране на седмичното разписание
 2. Комисия по безопасност на движението по пътищата
 3. Комисия за осигуряването на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и защита от природни бедствия
 4. Комисия за опазване и подобряване на материално-техническата база
 5. Комисия по противодействие на училищния тормоз
 6. Комисия по самооценяване на качеството на оразованието
 7. Комисия за превенция на ранното напускане и за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи
 8. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /УКБППМН/
 9. Комисия за стипендии
 10. Комисия за квалификационна дейност
 11. Комисия за реклама и информационно осведомяване на учители, ученици, родители и общественост
 12. Комисия за празници и чествания
 13. Комисия ИТ обезпечаване