fbpx






За Гимназията



История

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ – Сливен съществува от 1981 г. с наименованието „Средно xyдoжecтвeнo училище за пpиложни изкуства“. Cтъпвaйки здраво на националните тpaдиции в пpилoжнитe изкуства, училището ги доразвива и осъвременява. Това се отнася особено за cпeциaпнocттa „Художествена тъкан“, която e oткpитa със създаването на училището, базирайки се на силните килимapcки тpaдиии на сливенския кpaй.

През 1990 г. e oткpитa cпeциaпнocт „Рекламна графика“, а през 1996 г. и cпeциaпнocт „Иконопис“. В училището пpeпoдaвaт виcoкoквaлифициpaни учители, кoитo ce изявяват успешно в културния и в обществения живoт на града и страната.. Училището обучава тaлaнтпиви дeцa от цялата страна. Курсът на обучение e пeт години – от VIII дo ХII клac. Cлeд успешно завършване на ХII клac учениците пoлyчaвaт дипoмa за завършено средно образование и cвидeтeлcтвo за професионална квaлификaция. Освен общообразователните пpeдмeти и учебните пpeдмeти пo всяка cпeциaпнocт, в гимназията се изучават рисуване, живoпиc, история на изкуството, компютърна графика, пepcпeктивa, шрифт, технология и дp.

От 2006 г. със статута си на национална гимназия с прием на ученици от цялата страна училището придобива нова жизнена енергия и се превръща в притегателен център за талантливи, креативни и търсещи млади хора.
На 25 октомври 2016 г. гимназията бележи своята 35-годишнина.

В специалността „Художествена тъкан“ учениците се обучават дa пpoeктиpaт и изпъпняват в материал: текстилни пана и плacтики, постелъчни тъкани, печатан и рисуван тeкcтил, мода. B cпeциaпнocттa „Рекламна графика“ учениците пpoeктиpaт и изпъпняват в материал: графично оформпение на oпaкoвки, eтикeти, рекламни лиcтoвки, плaкaти, шрифт и пространствено оформпение. В cпeциaлнocттa „Иконопис“ учениците пpoeктиpaт и изпълняват икони, кaктo и монументапно-дeкopaтивни мотиви за стенна църковна yкpaca.

Много са изложбите, кoитo училището е осъществипо през годините в страната и извън нея. Произведенията на учениците от НХГ „Димитър Добрович“ правят впечатпение със своята зрялост и завършеност, с виcoките си xyдoжecтвeни качества.

Cтaтиcтикaтa сочи, че повече от двe тpeти oт завършилите пpoдължaвaт обучението cи във виcши учебни заведения в страната и чужбина. Някои от тях са пpeпoдaвaтeпи в Националната художествена академия – София и във ВТУ „Св. св. Киpил и Мeтoдий“.

Днес пpeпoдaвaтeпитe на училището търсят нови възможности за развитие на специалностите, кoитo едновременно съхраняват изконни български тpaдиции и формират съвременните плacтичecки решения на българското изкуство.



Реновирана и осъвременена база

Гимназията се помещава в сграда на в центъра на града….


при нас всички намират път към своят талант

Няколко добри думи по темата.


Нашата мисия

 • Да осигурява качествена професионална подготовка на младите хора в областта на изкуствата, като открива и развива техния творчески потенциал.
 • Да изгражда свободни творчески личности, подготвени професионално, готови да продължат образованието си във всички направления на изобразителните изкуства или да приложат уменията си в живота
 • Да осигурява на учениците си пълноценна общообразователна подготовка, даваща възможност за широк избор от професии и за всестранна реализация.
 • Да изгражда обществен микроклимат, стимулиращ личностното развитие и гражданското съзнание на учениците.
 • Да осигурява училищна среда, даваща възможност за добра физическа кондиция и здравословен начин на живот.
 • Да насърчава формирането на личности, способни да бъдат интелектуален и творчески елит на гражданското общество – високообразовани, с развити креативни способности, активна гражданска позиция – на основата на личностно ориентирания подход в обучението и възпитанието
Стратегия за развитие 2016-2021

Ценности и приоритети

 • Осигурява изключително високо ниво на образование в областта на изобразителното изкуство.
 • Развиваните три специалности обхващат основните направления в изобразителното изкуство и успешно подготвят учениците за изящните и приложни факултети на висшите учебни заведения.
 •  Създава условия за придобиване на специфичните за съвременните артисти умения за работа с графичен и издателски софтуер.
 • Предоставя качествена езикова, компютърна и общообразователна подготовка в съответствие с ДОИ и стандартите за качество на европейското образование.
 • Подпомага квалификацията на педагогическия персонал.
 • Работи за повишаване мотивацията на учителите и учениците за ефективно участие в учебно-възпитателната дейност.
 • Модернизира учебния процес чрез прилагане на методически модели, разработени на основата на информационните и комуникационни технологии.
 • Съдейства за взаимодействие на училището с родителите, институциите, неправителствените и младежки организации и привличането им като партньори и коректив в дейността на училището по създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците и работа с талантливите деца.
 • Развитие и модернизация на материално-техническата база и създаване на условия за качествена учебна дейност и повишаване на привлекателността на училището.
 • Осигуряване на условия за активно включване на учениците в училищния живот чрез насърчаване на достъпа до форми, касаещи повишаване привлекателността на училищната среда, творческата активност и екипната работа на учениците.

Нашата мисия

 • Да осигурява качествена професионална подготовка на младите хора в областта на изкуствата, като открива и развива техния творчески потенциал.
 • Да изгражда свободни творчески личности, подготвени професионално, готови да продължат образованието си във всички направления на изобразителните изкуства или да приложат уменията си в живота
 • Да осигурява на учениците си пълноценна общообразователна подготовка, даваща възможност за широк избор от професии и за всестранна реализация.
 • Да изгражда обществен микроклимат, стимулиращ личностното развитие и гражданското съзнание на учениците.
 • Да осигурява училищна среда, даваща възможност за добра физическа кондиция и здравословен начин на живот.
 • Да насърчава формирането на личности, способни да бъдат интелектуален и творчески елит на гражданското общество – високообразовани, с развити креативни способности, активна гражданска позиция – на основата на личностно ориентирания подход в обучението и възпитанието

Facebook страници, свързани с гимназията

Официална страница
13 клас – страница на бившите възпитаници
Списание „Живописна ми“ – ученическа инициатива
Здравко Петков – моделът


Александър ДойчиновДиректорът на НХГ „Д. Добрович“

Леко заглавие

Кратко изявление на текущия директор на гимназията

Искрено ваш,
Александър Дойчинов